Kategorie
Finanse domowe Odszkodowania Odszkodowania od władzy Prawo w praktyce Spory pracownicze Szkody medyczne Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie dla bliskich ciężko chorej osoby

Zapraszam do lektury tekstu z wtorkowej „Rzeczpospolitej”, w którym omawiam szanse otrzymania w sądzie zadośćuczynienia przez bliskich osoby w ciężkim stanie zdrowia. 🤔

Link do wydania internetowego: https://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/309019994-Michal-Burtowy-Sa-szanse-na-zadoscuczynienie-dla-bliskich-chorego.html

Kategorie
Finanse domowe Odszkodowania Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Kto jest osobą bliską zmarłego?

Katalog ten nie jest zamknięty – więc teoretycznie każdy, kogo ze zmarłym łączyła bliska więź. Każdy ma zatem możliwość indywidualnego zgłoszenia szkody, a następnie wniesienia pozwu o zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Są to przede wszystkim osoby połączone więzami krwi: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, wnuki i prawnuki. Również dalsi krewni (np. kuzyni, wujostwo), jeśli pozostawali ze sobą w bliskiej relacji.

Osobą bliską jest najczęściej małżonek (ale nie wtedy, gdy jest ex-małżonkiem, lub pozostawał w długotrwałej separacji). Jak już pisałem, osobą bliską zmarłego jest również konkubina lub konkubent (bez względu na orientację seksualną).

Do osób bliskich można zaliczyć również inne osoby niepołączone więzami krwi, takie jak:

 • zięć, teściowa itd;
 • powinowaci (np. szwagier)
 • opiekun, opiekunka.

Jak widać, grupa uprawnionych jest spora, z tym że każdy przypadek wymaga osobnego rozpatrzenia.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Spory umowne Wypadki drogowe

Regres do ubezpieczyciela

Czasem kierowca zostaje wyrokiem karnym zobowiązany do naprawienia szkody. Może to dotyczyć wyroku skazującego lub warunkowego umorzenia postępowania, może to obejmować zadośćuczynienie, odszkodowanie, ewentualnie nawiązkę (ale nie rentę).

Jeśli pokrzywdzony złoży taki wniosek sąd będzie musiał zasądzić mu jakieś świadczenie (ale niekonieczne we wnioskowanej wysokości).

Uprawnienie takie będą mieli również osoby wykonujące prawa pokrzywdzonego (np. bliscy w razie jego śmierci).

W tej sytuacji, kierujący powinien zwrócić się do swojego ubezpieczyciela, u którego ubezpieczył pojazd polisą OC, o wyrównanie kwoty zapłaconej poszkodowanemu.

W końcu istotą ochrony z tytułu ubezpieczenia OC jest zapewnienie pokrycia przez ubezpieczyciela roszczeń za szkody wyrządzone w ramach polisy – a roszczenia tego typu (nawet zasądzone w procesie karnym) są elementem Odpowiedzialności Cywilnej.

Nie będzie to możliwe jeśli kierowca wyrządził szkodę:

 • umyślnie,
 • w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających
 • pojazdem skradzionym,
 • bez uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym,
 • a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.
Kategorie
Finanse domowe O wyrokach sądowych Wypadki drogowe

Zwrot kosztów ekspertyzy z OC sprawcy

Zwrot kosztów niezbędnej, prywatnej opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego przysługuje poszkodowanemu od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy.

Na tych samych zasadach może się domagać zwrotu również osoba (np. warsztat samochodowy, kancelaria odszkodowawcza), jeśli nabyły roszczenie w drodze umowy cesji.

Dla poszkodowanego taka ekspertyza może być niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy nie dysponuje wiedzą lub sprzętem, które pozwalają na ustalenie rozmiaru uszkodzeń pojazdu lub odpowiedzialności bez profesjonalisty.

W przypadku zbycia wierzytelności odszkodowawczej na rzecz warsztatu lub innej firmy, roszczenie o zwrot tych kosztów stanowi integralną część szkody, a w konsekwencji przechodzi na nabywcę.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18)

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce Szkody medyczne Wypadki drogowe

Więź rodzinna jako dobro osobiste

Jakiś czas temu Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości istniejące
w praktyce sądowej i orzekł, że:

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r. (III CZP 60/17)

Oznacza to, że najbliższym osobom będzie przysługiwało zadośćuczynienie oraz inne świadczenia odszkodowawcze, jeżeli wskutek różnego rodzaju wypadków osoba nie umrze, ale popadnie w stan wegetatywny lub inny wyjątkowo ciężki san zdrowia, wskutek którego kontakt z nią zostanie znacznie utrudniony.

Co prawda wskutek uchwały SN z dnia 22 października 2019 r.
I NSNZP 2/19 powstało zamieszanie, czy należy stosować tę interpretację – ale wygląda na to, że sąd powszechne konsekwentnie uznają stanowisko, zgodnie z którym więzi rodzinne są dobrem osobistym i ich utrata aktualizuje roszczenia odszkodowawcze najbliższych osób.

W podobnym duchu wypowiedziała się ostatnio sędzia SN dr hab. Marta Romańska, która stwierdziła, że:

Jeśli więź rodzinna istniała, jako wartość, była pielęgnowana, to znalezienie się najbliższego nagle w stanie wegetatywnym prowadzi do faktycznego jej zerwania (…). Moim zdaniem, osoba, którą spotkało takie nieszczęście także doznaje krzywdy, a jej dotkliwość bywa większa niż w razie śmierci najbliższego. Zdarza się, że pozostaje w roli opiekuna osoby w stanie wegetatywnym, przyglądającego się cierpieniu najbliższego, dłużej niż trwałby okres żałoby, po przeżyciu której ludzie zwykle układają sobie świat na nowo.

Problem dotyczy wykładni art. 23 kc, art. 24 kc, art. 448 kc.

Także Rzecznik Finansowy zdaje się skłaniać ku temu stanowisku.

W związku z tym warto występować z roszczeniami do sądów, poszukując pieniężnej rekompensaty za doznaną krzywdę, czy jest to trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy wskutek błędu medycznego (również przy porodzie).

Jeśli szukasz orzecznictwa na ten temat, zobacz np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. III APa 19/19), wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2019 r. (sygn. I ACa 255/19), wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. (sygn. I ACa 585/18).

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Omówienia spraw Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie – zeznania powoda są kluczowe

Wysokie zadośćuczynienie mimo niskiego uszczerbku na zdrowiu – można? MOŻNA!

Przez ostatnie 4 lata miałem możliwość reprezentowania poszkodowanego, któremu ostatecznie w grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnie przyznał kwotę łączną 50 tys. zł
(w tym kwota 15 tys. zł została wypłacona przez ubezpieczyciela przedsądowo) za wypadek komunikacyjny z grudnia 2013 r.

W trakcie procesu biegli z instytutu naukowego ustalili klientowi jedynie 10% uszczerbku na zdrowiu psychicznym i 0% uszczerbku na zdrowiu fizycznym.

Mimo tego, opierając się na obszernych zeznaniach powoda, Sądy uznały kwotę 50 tys. zł za odpowiednią do jego krzywdy. Ponadto powód otrzymał ponad 13 tys. zł zwrotu utraconych zarobków.

Ta sprawa pozostawi mi pozytywną refleksję o wartości dokonania swobodnej oceny dowodów przez Sąd i mocy dobrze przygotowanych zeznań, eksponujących istotne fakty konkretnego przypadku. Czasem na przekór biegłym.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r. Sygn. akt III Ca 610/18.

Kategorie
Odszkodowania Omówienia spraw Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie a narkotyki

Wróciłem ostatnio do sprawy, którą prowadziłem w 2016 i 2017 roku.

Reprezentowałem w niej poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Klient doznał w nim poważnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu (m. in. czasowy stan śpiączki farmakologicznej, uraz wielomiejscowy, uraz czaszkowo-mózgowy, złamania), i z tego powodu sprawczyni wypadku została pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Problemem był fakt, że poszkodowany w chwili wypadku znajdował się pod wpływem amfetaminy. Na etapie likwidacji szkody udało się uzyskać dla klienta częściowo satysfakcjonującą kwotę 100.000,00 zł zadośćuczynienia oraz zwrot części kosztów opieki i leczenia, jednak w mojej ocenie suma była zaniżona.

W tej sytuacji zdecydowałem się na wystąpienie do sądu, mając w zanadrzu argumentację na wypadek podniesienia zarzutów dotyczących prowadzenia pod wpływem amfetaminy. Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą, wskutek której klient uzyskał łącznie 170.000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania. Moim zdaniem słusznie.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt XV C 909/16.

Kategorie
Odszkodowania Odszkodowania od władzy Wypadki drogowe

Niebezpieczne przejścia dla pieszych

W ostatnich miesiącach – szczególnie w Wielkopolsce – miało miejsce kilka poważnych wypadków z udziałem pieszych. Potrącenia miały miejsce również na przejściach dla pieszych oraz w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.

Jak wynika z danych prokuratur, w sprawach tych zostały skierowane już akty oskarżenia do Sądów. Kierujący pojazdami zostali oskarżeni o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodujące wypadek drogowy w ten sposób, że kierując pojazdem nie zatrzymali się celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym i potrącili przechodzących na przejściu dla pieszych, w wyniku czego nastąpiła śmierć pieszych (przestępstwa z art. 177 § 2 kk).

Kwestią linii obrony – ale także administratora drogi na przyszłość – pozostaje stan oznaczenia przejść dla pieszych i poprawa widoczności osób z nich korzystających, szczególnie na przejściach nieoznakowanych.

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Wypadki drogowe

Odpowiedzialność za zderzenie mini-autek

W sprawie prowadzonej w Bydgoszczy sądy orzekły, że przedsiębiorca z branży rozrywkowej, organizujący wydarzenia z udziałem elektrycznych mini-aut dla dzieci, odpowiada jak posiadacz pełnowymiarowego samochodu (art. 436 par. 1 k.c.)

W sprawie poszkodowana była gmina, a zdarzeniem wywołującym szkodę zniszczenie parkietu hali sportowej płynem akumulatorowym jednego z pojazdów.

Można jednak na tę sprawę spojrzeć inaczej i dojść do innych wniosków:

 • dla uznania, czy urządzenie jest mechanicznym środkiem komunikacji nie ma znaczenia ani to, czy potencjalnie może ono poruszać się po drodze, ani jego wartość;
 • zastosowana przez Sąd odwoławczy szeroka interpretacja pojęcia „komunikacja” nie jest do końca właściwa w kwalifikacji prawnej danego urządzenia, gdyż motywem zakwalifikowania danego pojazdu jest jego zasadnicza funkcjonalność jako środka transportu;
 • funkcjonalnie natomiast przeznaczeniem mini-pojazdów elektrycznych nie jest transport, lecz rozrywka;
 • wymienione w orzeczeniu przykładowo inne pojazdy elektryczne (wózki inwalidzkie, UTO – takie jak np. segway) są oczywiście mechanicznymi środkami komunikacji, ale ich przeznaczeniem jest transport osób;  natomiast pojazdy określone przez Sąd okręgowy w uproszczeniu jako „wózki golfowe” to w rzeczywistości elektryczne pojazdy powszechnie używane w ruchu drogowym jako pojazdy wolnobieżne (art. 2 pkt 34 Prawa o ruchu drogowym), a ich prowadzenie wymaga stosownych uprawnień;
 • dziecięce mini-auta elektryczne nie mają powyższych cech;
 • niewystarczające znaczenie przyznane zostało argumentowi, że ze względu na cel tzw. „zasady ryzyka” nie wszystkie urządzenia napędzane silnikiem są mechanicznymi środkami komunikacji – dotyczy to nie tylko wymienionych w wyroku dźwigów, ale także takich urządzeń jak kombajny (mimo, że poruszają się one po drogach), czy na przykład drony (mimo, że mając napęd elektryczny przemieszczają się z miejsca na miejsce).

Ponadto sądy nie rozważyły możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez kierującego autkiem (lub jego opiekunów).

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia z 6 września 2019 r., sygn. akt VIII Ga 94/19.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawo/mini-autko-kiedy-za-szkode-odpowiada-kierujacy,498267.html