Kategorie
COVID-19 O wyrokach sądowych Prawo w praktyce

Czy mandat za brak maseczki jest legalny?

Pojawiają się już orzeczenia, z których wynika że nie.

Z analizy ich argumentacji wynika, że zarówno zakaz przemieszczania się jak i nakaz noszenia maseczek zostały wprowadzone bezprawnie, z naruszeniem Konstytucji RP.

Postanowienie SR w Kościanie z 3 czerwca 2020 r., sygn. II W 71/20.

Kategorie
Finanse domowe Kredyty frankowe O wyrokach sądowych Prawo w praktyce

Wadliwy kredyt denominowany=kredyt złotówkowy

SN uznał, że umowa kredytu hipotecznego jest umową złotówkową (bez waloryzacji) w sytuacji, gdy poza jednorazowym wskazaniem w umowie franków szwajcarskich mających być walutą kredytu więcej się o nich nie wspomina, a wszystkie wpłaty i wypłaty dokonywano w złotych.

Sformułowanie umowy w taki sposób wobec całej pozostałej treści umowy i jej załączników jest tylko niezasługującym na ochronę kamuflażem rzeczywistych intencji banku.

W konsekwencji postanowienia wzorca umownego dotyczące przeliczeń wysokości świadczeń stron na podstawie tabeli kursów kupna i sprzedaży obowiązujących w banku należało wyeliminować z treści umowy stron na skutek zastosowania art. 3851 k.c. (naruszenie dobrych obyczajów i interesów konsumentów).

Sąd nie pozwolił na zastąpienie klauzuli innymi postanowieniami (w tym kursem NBP), odwołując się m. in. do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18 (słynny wyrok ws Dziubak – omówienie w innym wpisie).

Podsumowując:

 • kwota kredytu to kwota rzeczywiście wypłaconych złotówek,
 • od niej należy liczyć oprocentowanie za kwotę kredytu,
 • można pozostawić oprocentowanie wg stawki LIBOR;
 • od tej kwoty należy liczyć ewentualne odsetki.

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019 r. (sygn. akt IV CSK 309/18).

Facebook
LinkedIn

Kategorie
Finanse domowe O wyrokach sądowych Wypadki drogowe

Zwrot kosztów ekspertyzy z OC sprawcy

Zwrot kosztów niezbędnej, prywatnej opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego przysługuje poszkodowanemu od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy.

Na tych samych zasadach może się domagać zwrotu również osoba (np. warsztat samochodowy, kancelaria odszkodowawcza), jeśli nabyły roszczenie w drodze umowy cesji.

Dla poszkodowanego taka ekspertyza może być niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy nie dysponuje wiedzą lub sprzętem, które pozwalają na ustalenie rozmiaru uszkodzeń pojazdu lub odpowiedzialności bez profesjonalisty.

W przypadku zbycia wierzytelności odszkodowawczej na rzecz warsztatu lub innej firmy, roszczenie o zwrot tych kosztów stanowi integralną część szkody, a w konsekwencji przechodzi na nabywcę.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18)

Kategorie
O wyrokach sądowych Prawo w praktyce Windykacja firmowa

Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy – nie zawsze dopuszczalna

Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale dotyczącej umowy o roboty budowlane (sprawa dotyczyła ok. 300 tys. zł).

W umowie jaką zawarły strony w omawianej sprawie zostały przewidziane m.in.kary umowne obciążające wykonawcę w razie zwłoki w wykonaniu prac oraz kara umowna na wypadek odstąpienia przez wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający.

To ostatnie zastrzeżenie kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie zobowiązania pieniężnego uznano jednak za nieważne na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c.

Sąd Najwyższy uznał bowiem, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Uchwała SN (7 sędziów) z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. III CZP 3/19

Nowszym orzeczeniem rozstrzygającym podobną sprawę w oparciu o powyższą uchwałę jest np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2020 r. (IV CSK 579/17).

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce Szkody medyczne Wypadki drogowe

Więź rodzinna jako dobro osobiste

Jakiś czas temu Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości istniejące
w praktyce sądowej i orzekł, że:

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r. (III CZP 60/17)

Oznacza to, że najbliższym osobom będzie przysługiwało zadośćuczynienie oraz inne świadczenia odszkodowawcze, jeżeli wskutek różnego rodzaju wypadków osoba nie umrze, ale popadnie w stan wegetatywny lub inny wyjątkowo ciężki san zdrowia, wskutek którego kontakt z nią zostanie znacznie utrudniony.

Co prawda wskutek uchwały SN z dnia 22 października 2019 r.
I NSNZP 2/19 powstało zamieszanie, czy należy stosować tę interpretację – ale wygląda na to, że sąd powszechne konsekwentnie uznają stanowisko, zgodnie z którym więzi rodzinne są dobrem osobistym i ich utrata aktualizuje roszczenia odszkodowawcze najbliższych osób.

W podobnym duchu wypowiedziała się ostatnio sędzia SN dr hab. Marta Romańska, która stwierdziła, że:

Jeśli więź rodzinna istniała, jako wartość, była pielęgnowana, to znalezienie się najbliższego nagle w stanie wegetatywnym prowadzi do faktycznego jej zerwania (…). Moim zdaniem, osoba, którą spotkało takie nieszczęście także doznaje krzywdy, a jej dotkliwość bywa większa niż w razie śmierci najbliższego. Zdarza się, że pozostaje w roli opiekuna osoby w stanie wegetatywnym, przyglądającego się cierpieniu najbliższego, dłużej niż trwałby okres żałoby, po przeżyciu której ludzie zwykle układają sobie świat na nowo.

Problem dotyczy wykładni art. 23 kc, art. 24 kc, art. 448 kc.

Także Rzecznik Finansowy zdaje się skłaniać ku temu stanowisku.

W związku z tym warto występować z roszczeniami do sądów, poszukując pieniężnej rekompensaty za doznaną krzywdę, czy jest to trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy czy wskutek błędu medycznego (również przy porodzie).

Jeśli szukasz orzecznictwa na ten temat, zobacz np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. (sygn. III APa 19/19), wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 lipca 2019 r. (sygn. I ACa 255/19), wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. (sygn. I ACa 585/18).

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Omówienia spraw Prawo w praktyce Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie – zeznania powoda są kluczowe

Wysokie zadośćuczynienie mimo niskiego uszczerbku na zdrowiu – można? MOŻNA!

Przez ostatnie 4 lata miałem możliwość reprezentowania poszkodowanego, któremu ostatecznie w grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku prawomocnie przyznał kwotę łączną 50 tys. zł
(w tym kwota 15 tys. zł została wypłacona przez ubezpieczyciela przedsądowo) za wypadek komunikacyjny z grudnia 2013 r.

W trakcie procesu biegli z instytutu naukowego ustalili klientowi jedynie 10% uszczerbku na zdrowiu psychicznym i 0% uszczerbku na zdrowiu fizycznym.

Mimo tego, opierając się na obszernych zeznaniach powoda, Sądy uznały kwotę 50 tys. zł za odpowiednią do jego krzywdy. Ponadto powód otrzymał ponad 13 tys. zł zwrotu utraconych zarobków.

Ta sprawa pozostawi mi pozytywną refleksję o wartości dokonania swobodnej oceny dowodów przez Sąd i mocy dobrze przygotowanych zeznań, eksponujących istotne fakty konkretnego przypadku. Czasem na przekór biegłym.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 11 grudnia 2018 r. Sygn. akt III Ca 610/18.

Kategorie
Finanse domowe O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce

Czy konkubina to rodzina?

Jeśli chodzi o kwestie odszkodowawcze – bardzo często tak. Nie ma bowiem ustawowego zdefiniowania pojęcia „rodziny” i wobec tego nie ma powodów do uznania, że w sprawie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie jest to pojęcie oparte tylko o małżeństwo.

Można zatem potraktować konkubinat „jak małżeństwo” z racji pozostawania w trwałej relacji bliskości osobistej i gospodarczej oraz pełnienia tradycyjnie ról społecznych męża i żony oraz rodziców.

Najczęściej też z tej relacji bliskości wynika krzywda konkubiny lub konkubenta w razie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu partnera.

Jest też ważne, czy istnienie konkubinatu nie krzywdzi żadnych innych osób czy też z innych przyczyn nie powinno być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W takiej sytuacji konkubina lub konkubent są uprawnieni do wielu świadczeń jak na przykład:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
 • zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu osoby bliskiej;
 • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji życiowej;
 • renta;
 • odszkodowanie za zwrot kosztów (leczenia, pogrzebu, opieki).

Jeśli szukasz orzecznictwa sądowego na ten temat, zobacz np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt I ACa 1107/15), wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. (sygn. I ACa 1822/13).

Kategorie
O wyrokach sądowych Prawo w praktyce

Wyrok – stosowanie praw podstawowych w sądzie

Polecam wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 sierpnia 2019 r. (sygn. akt IV U 313/19) jako przykład odważnego i rzetelnie umotywowanego orzeczenia.

Sąd polski, powołując się na art. 8 Konstytucji oraz prawa podstawowe UE, pominął stosowanie przepisu polskiej ustawy.

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Wypadki drogowe

Odpowiedzialność za zderzenie mini-autek

W sprawie prowadzonej w Bydgoszczy sądy orzekły, że przedsiębiorca z branży rozrywkowej, organizujący wydarzenia z udziałem elektrycznych mini-aut dla dzieci, odpowiada jak posiadacz pełnowymiarowego samochodu (art. 436 par. 1 k.c.)

W sprawie poszkodowana była gmina, a zdarzeniem wywołującym szkodę zniszczenie parkietu hali sportowej płynem akumulatorowym jednego z pojazdów.

Można jednak na tę sprawę spojrzeć inaczej i dojść do innych wniosków:

 • dla uznania, czy urządzenie jest mechanicznym środkiem komunikacji nie ma znaczenia ani to, czy potencjalnie może ono poruszać się po drodze, ani jego wartość;
 • zastosowana przez Sąd odwoławczy szeroka interpretacja pojęcia „komunikacja” nie jest do końca właściwa w kwalifikacji prawnej danego urządzenia, gdyż motywem zakwalifikowania danego pojazdu jest jego zasadnicza funkcjonalność jako środka transportu;
 • funkcjonalnie natomiast przeznaczeniem mini-pojazdów elektrycznych nie jest transport, lecz rozrywka;
 • wymienione w orzeczeniu przykładowo inne pojazdy elektryczne (wózki inwalidzkie, UTO – takie jak np. segway) są oczywiście mechanicznymi środkami komunikacji, ale ich przeznaczeniem jest transport osób;  natomiast pojazdy określone przez Sąd okręgowy w uproszczeniu jako „wózki golfowe” to w rzeczywistości elektryczne pojazdy powszechnie używane w ruchu drogowym jako pojazdy wolnobieżne (art. 2 pkt 34 Prawa o ruchu drogowym), a ich prowadzenie wymaga stosownych uprawnień;
 • dziecięce mini-auta elektryczne nie mają powyższych cech;
 • niewystarczające znaczenie przyznane zostało argumentowi, że ze względu na cel tzw. „zasady ryzyka” nie wszystkie urządzenia napędzane silnikiem są mechanicznymi środkami komunikacji – dotyczy to nie tylko wymienionych w wyroku dźwigów, ale także takich urządzeń jak kombajny (mimo, że poruszają się one po drogach), czy na przykład drony (mimo, że mając napęd elektryczny przemieszczają się z miejsca na miejsce).

Ponadto sądy nie rozważyły możliwości ponoszenia odpowiedzialności przez kierującego autkiem (lub jego opiekunów).

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia z 6 września 2019 r., sygn. akt VIII Ga 94/19.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/prawo/mini-autko-kiedy-za-szkode-odpowiada-kierujacy,498267.html

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce

Zapłata dla ofiary księdza: precedens

👉Zapadł ostatnio ważny – używa się nawet pojęcia „precedensowy” – wyrok, w którym Sąd Najwyższy zaaprobował wyroki sądów powszechnych (SO w Poznaniu i SA w Poznaniu);

👉Sądy te uznały odpowiedzialność zgromadzenia zakonnego za czyny niedozwolone (w tym gwałty i pozbawienie wolności), których dopuścił się jeden z jego członków.

👉To kolejna z korzystnych dla pokrzywdzonych interpretacji art. 430 k.c., która sankcjonuje odpowiedzialność osób prawnych w związku z deliktem osoby fizycznej.

👉W tej sprawie chodzi o odpowiedzialność zakonu za nadużycie ze strony księdza zakonnego.

👉Precedensowa jest również wysokość zadośćuczynienia dla ofiary duchownego – to kwota 1 mln zł.

👉Wcześniej podobny wyrok zapadły w Gdańsku, gdzie ofiara molestowania otrzymała od kurii zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 400 tys. zł.

👉obecnie w Gdańsku toczy się kolejna sprawa tego typu, o zapłatę kwoty 500 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej przez innego gdańskiego duchownego.

👉 wyrok SN z dnia 30 marca 2020 r., II CSK 124/19.