Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Spory pracownicze Windykacja firmowa

Odszkodowanie oddzielnie za każde pole eksploatacji

Jeśli do naruszenia praw autorskich dojdzie na kilku polach eksploatacji to odszkodowanie należy się oddzielnie za każde naruszenie pola.

Może to dotyczyć na przykład bezprawnego wykorzystania osobistego prawa twórcy do autorstwa utworu (np. podpisu) i posłużenie się dziełem (np. fotografią) oddzielnie w publikacji papierowej i w internecie.

W tej sytuacji odrębne wynagrodzenie należne będzie na każdym polu eksploatacji. Podstawą obliczenia wysokości odszkodowania będzie mógł stanowić cennik poszkodowanego autora.

W tym kontekście warto wiedzieć, że takie żądania można skumulować w jednym pozwie. Warto przy tym pamiętać o przymusie adwokackim oraz o skierowaniu pozwu do odpowiedniego sądu.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Spory umowne

Powód może uzyskać dane hejtera

W tym celu, na przykład w procesie o ochronę dóbr osobistych, należy złożyć do sądu rozpoznającego sprawę wniosek o udostępnienie danych użytkownika IP przez administratora strony, na której doszło do pomówienia (czyli przypisania nieprawdziwych, negatywnych cech) lub zniewagi (czyli obrazy).

Sąd zażąda tych danych od przedsiębiorcy prowadzącego dany portal
prawo pozwala na ujawnienie sądowi tych danych, a firma nie może odmówić przekazania informacji powołując się np. na art. 159 ust. 2 pkt 4 Prawa telekomunikacyjnego.

Już wcześniej podobne orzeczenia wydawał Naczelny Sąd Administracyjny, a obecnie stanowisko takie jednoznacznie wyraża Sąd Najwyższy.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Spory pracownicze

Adwokat niezbędny w sprawach własności intelektualnej

Jak pisaliśmy, w sprawach z zakresu własności intelektualnej doszło do ważnych zmian w procedurze cywilnej. Między innymi utworzono wyspecjalizowane wydziały w sądach okręgowych i apelacyjnych (na przykład w sądach w Poznaniu).

Oprócz tego wprowadzono nowe możliwości zabezpieczenia.

Specjalistyczny oraz sformalizowany charakter postępowania w sprawach własności intelektualnej, a także związane z tym większe możliwości uzyskania danych objętych tajemnicą bankową czy tajemnicą przedsiębiorstwa, spowodowało wprowadzenie w tych sprawach przymusu adwokackiego.

Co to oznacza ?

Jest to prawny obowiązek ustanowienia adwokata jako pełnomocnika procesowego w każdej sprawie własności intelektualnej, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł.

Warto o tym pamiętać nie tylko z uwagi na kompetencje adwokackie, ale również ze względu na to, że bezskuteczne będą czynności procesowe podejmowane samodzielnie przez strony.

Warto na to zwrócić uwagę również w kontekście czynności związanych z zabezpieczeniem – przede wszystkim odebrania przez komornika środków dowodowych podlegających zajęciu.

Kategorie
Finanse domowe Kredyty frankowe Prawo w praktyce

Możliwe wznowienie sprawy frankowej

W poprzednim wpisie pisaliśmy o tym, że perspektywa frankowiczów w sądach poprawia się. Teraz warto dodać, że dotyczy to również tych, którzy już przegrali swoje sprawy !

Niektóre sądy zdecydowały się na dopuszczenie do wznowienia postępowań, zakończonych prawomocnymi wyrokami ws. frankowych, przegranymi przez frankowiczów.

Od strony faktycznej chodzić może nie tylko o wyroki w których frankowicze domagali się swoich praw pozywając banki, ale także o wyroki lub nakazy zapłaty wydane na rzecz banków.

Od strony prawnej można powołać się na przykład na tę okoliczność, że wskutek naruszenia przepisów prawa strona przegrana (konsument) była pozbawiona możności działania (art. 401 pkt 2 k.p.c.), lub Trybunał orzekł o niezgodności przepisu z normami wyższego rzędu (art. 401(1) par. 1 k.p.c.).

Co szczególnie ważne, udało się uzyskać wstrzymanie egzekucji z nieruchomości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy wznowieniowej !

Trzeba jednak pamiętać, że do wniesienia skargi niezbędne jest zachowanie terminu, który wnosi 3 miesiące od dnia dowiedzenia się o podstawie wznowienia. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub jako ostatni rozpoznawał sprawę.

Kategorie
Finanse domowe O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce

Czy konkubina to rodzina?

Jeśli chodzi o kwestie odszkodowawcze – bardzo często tak. Nie ma bowiem ustawowego zdefiniowania pojęcia „rodziny” i wobec tego nie ma powodów do uznania, że w sprawie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie jest to pojęcie oparte tylko o małżeństwo.

Można zatem potraktować konkubinat „jak małżeństwo” z racji pozostawania w trwałej relacji bliskości osobistej i gospodarczej oraz pełnienia tradycyjnie ról społecznych męża i żony oraz rodziców.

Najczęściej też z tej relacji bliskości wynika krzywda konkubiny lub konkubenta w razie śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu partnera.

Jest też ważne, czy istnienie konkubinatu nie krzywdzi żadnych innych osób czy też z innych przyczyn nie powinno być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W takiej sytuacji konkubina lub konkubent są uprawnieni do wielu świadczeń jak na przykład:

  • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej;
  • zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu osoby bliskiej;
  • zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • renta;
  • odszkodowanie za zwrot kosztów (leczenia, pogrzebu, opieki).

Jeśli szukasz orzecznictwa sądowego na ten temat, zobacz np.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 maja 2016 r. (sygn. akt I ACa 1107/15), wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. (sygn. I ACa 1822/13).

Kategorie
O wyrokach sądowych Prawo w praktyce

Wyrok – stosowanie praw podstawowych w sądzie

Polecam wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 sierpnia 2019 r. (sygn. akt IV U 313/19) jako przykład odważnego i rzetelnie umotywowanego orzeczenia.

Sąd polski, powołując się na art. 8 Konstytucji oraz prawa podstawowe UE, pominął stosowanie przepisu polskiej ustawy.

Kategorie
Odszkodowania Prawo w praktyce Szkody medyczne

Trendy w odszkodowaniach medycznych

Ciekawa analiza aktualnych trendów w sprawach błędów medycznych:

👉Zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanych pacjentów rosną, a szpitale popadają w zadłużenie;

👉sumy gwarancyjne nie „nadążają” za orzecznictwem, zwłaszcza gdy proces trwa kilka lat i odsetki rosną;

👉szpitale i ubezpieczyciele częściowo dążą do ugodowego rozwiązania, a częściowo – pozywają regresem lekarzy.

Czytaj więcej na: https://www.prawo.pl/zdrowie/szpital-sam-musi-znalezc-pieniadze-na-odszkodowanie-dla-pacjenta,498093.html?_ga=2.188042344.1708990501.1582538500-1198927909.1563461205

Kategorie
Finanse domowe Spory umowne Windykacja firmowa

Koronawirus a problemy prawne

Koronawirus to problem przede wszystkim życia i zdrowia, ale już kwarantanna rodzi szereg problemów prawnych i procesowych.

Przykładowe kwestie:

👉 problemy w dotrzymaniu różnego rodzaju umów (zarówno konsumenckich, jak i między przedsiębiorcami). Remedium może być powołanie się na klauzulę tzw. „nadzwyczajnej zmiany stosunków” i uzyskać w sądzie nawet rozwiązanie umowy (art. 357 prim kodeksu cywilnego);

👉strona lub uczestnik w procesie cywilnym może doprowadzić do odroczenia rozprawy z powodu nadzwyczajnego wydarzenia (art. 214 kodeksu postępowania cywilnego);

👉jeśli termin na wykonanie czynności procesowej jest terminem sądowym – można wnosić o jego przedłużenie (art. 166 k.p.c.), a jeśli termin (nie tylko sądowy) upłynął bez winy strony, można wnosić o jego przywrócenie (art. 168 k.p.c.);

👉w procesie karnym możliwość odroczenia rozprawy przewiduje kodeks postępowania karnego w art. 117 par. 2 k.p.k.

Więcej w artykule: https://www.prawo.pl/biznes/pandemia-koronawirusa-a-umowy-komentarz-adw-michala-burtowego,498727.html

Kategorie
O wyrokach sądowych Odszkodowania Prawo w praktyce

Zapłata dla ofiary księdza: precedens

👉Zapadł ostatnio ważny – używa się nawet pojęcia „precedensowy” – wyrok, w którym Sąd Najwyższy zaaprobował wyroki sądów powszechnych (SO w Poznaniu i SA w Poznaniu);

👉Sądy te uznały odpowiedzialność zgromadzenia zakonnego za czyny niedozwolone (w tym gwałty i pozbawienie wolności), których dopuścił się jeden z jego członków.

👉To kolejna z korzystnych dla pokrzywdzonych interpretacji art. 430 k.c., która sankcjonuje odpowiedzialność osób prawnych w związku z deliktem osoby fizycznej.

👉W tej sprawie chodzi o odpowiedzialność zakonu za nadużycie ze strony księdza zakonnego.

👉Precedensowa jest również wysokość zadośćuczynienia dla ofiary duchownego – to kwota 1 mln zł.

👉Wcześniej podobny wyrok zapadły w Gdańsku, gdzie ofiara molestowania otrzymała od kurii zadośćuczynienie za krzywdę w wysokości 400 tys. zł.

👉obecnie w Gdańsku toczy się kolejna sprawa tego typu, o zapłatę kwoty 500 tys. zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonej przez innego gdańskiego duchownego.

👉 wyrok SN z dnia 30 marca 2020 r., II CSK 124/19.

Kategorie
COVID-19 Finanse domowe Odszkodowania Prawo w praktyce Windykacja firmowa

Co tu znajdziesz?

Ideą bloga jest publikowanie eksperckiej wiedzy prawniczej, której wspólnym mianownikiem jest odzyskiwanie należnych świadczeń.

Najwyższy poziom – praktyczne rozwiązania – omówienia spraw