W ostatnich postach koncentruję się na jednej ze swoich głównych specjalizacji adwokackich. Jest nią prawo drogowe, a w tym sprawy wypadków drogowych i ich rekonstrukcji.

Poprzednie posty poświęciłem zasadom ruchu drogowego. Ich celem jest bezpieczeństwo i porządek ruchu. Czyli w praktyce ochrona przed urazami u ludzi i uszkodzeniami mienia. Ale również zapewnienie płynności ruchu, bo przecież temu służą drogi publiczne.

Jako adwokat do spraw drogowych pomyślałem, że warto jednak wyjaśnić gdzie w ogóle stosuje się przepisy Kodeksu drogowego? (dla przypomnienia – chodzi o ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047).

Zakres obowiązywania ustawy obejmuje więc przede wszystkim

zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz
w strefach ruchu.

Jeśli więc w tych miejscach dojdzie do wypadku (np. zderzenia aut, potrącenia rowerzysty, wypadku z udziałem pieszego) to ocena kto jest odpowiedzialny za jego spowodowanie będzie dokonywana w oparciu o przepisy Kodeksu drogowego.

zasady ruchu drogowego odszkodowanie

Ale to nie wszystko.

Jak wynika z przepisów, ustawę stosuje się również do ruchu odbywającego się poza tymi miejscami w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób lub wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Jak wynika z ostatniego wpisu – znaki drogowe muszą być posadowione zgodnie z prawem, co skutkuje tym, że – na przykład – nie stanowi wykroczenia z art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń niepodporządkowanie się nakazowi/zakazowi płynącemu ze znaku ustawionego przez podmiot nieuprawniony (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 23 kwietnia 2008 r. III KK 445/07).

Natomiast jeśli chodzi o stosowanie Kodeksu drogowego w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób, to warto podkreślić, że może to mieć miejsce jeśli spełnione są następujące kryteria:

  • miejsca te muszą być ogólnie dostępne dla ruchu pojazdów. Nie może być to więc każde miejsce, gdzie odbywa się ruch pojazdów, ale wyłącznie takie, które jest przeznaczone do ruchu. Nie chodzi przy tym o ruch pojazdów mogący odbywać się tylko sporadycznie w miejscu, które nie jest powszechnie dostępne (np. nie będzie takim miejsce prywatny parking czy garaż – tak np. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 2 lutego 1998 r. III KKN 353/96),

  • nie wszystkie przepisy będą miały tu zastosowanie – ale jedynie te, które regulują bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nie jest więc dopuszczalne stosowanie przepisów, które mają jedynie charakter porządkowy. Poza tym, nie chodzi tu o przepisy mające na celu wyłącznie zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale o takie przepisy, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestników tego ruchu.

W konsekwencji, to „rozszerzone” zastosowanie norm Kodeksu drogowego znajdzie zastosowanie tylko do tych miejsc, w których możliwość wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla uczestników ruchu jest realna.

W razie wypadku kwestie te mogą mieć przełożenie także na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat