W ostatnich postach koncentruję się na jednej ze swoich głównych specjalizacji adwokackich. Jest nią prawo drogowe, a w tym sprawy wypadków drogowych i ich rekonstrukcji.

Czasem występuję w mediach jako ekspert w tych sprawach. Ostatnio zgłosił się do mnie portal prawo.pl, gdzie miałem okazję publikować kilkakrotnie w ostatnich latach, pytając o to czy można odwołać się od źle ustawionego znaku zakazu?

Pytanie to może mieć niebagatelne znaczenie na przykład w razie sporu o wykroczenie drogowe, ale również w razie poważniejszego zdarzenia drogowego – na przykład potrącenia pieszego czy rowerzysty.

Wobec tego warto pamiętać, że procedura posadowienia znaku zakazu zatrzymania bądź zakazu postoju jest pochodną funkcji jakie znaki te pełnią na drodze. Mianowicie, zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311), znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane ustalenia dotyczące organizacji ruchu, a zarazem jako znaki ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po wnikliwej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.

Kilka polecanych materiałów:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
Wyrażam zgodę

Jeszcze dalej idące ograniczenia

dotyczą znaku „zakaz postoju” (znak B-35)

Jeszcze dalej idące ograniczenia dotyczą znaku „zakaz postoju” (znak B-35), który może być stosowany jedynie w miejscach, gdzie występuje konieczność ograniczenia postoju na drodze oraz znaku „zakaz zatrzymywania się” (znak B-36), który jako bardzo uciążliwy dla kierujących powinien być umieszczony jedynie w niezbędnych, uzasadnionych warunkami ruchu przypadkach (w celu wyeliminowania zatrzymania się na tych odcinkach drogi, na których nawet chwilowe unieruchomienie pojazdu może spowodować pogorszenie płynności ruchu, zmniejszenie przepustowości i wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, oraz w pobliżu obiektów specjalnych, jak np. banki, obiekty MON itp.).

Wobec tego umieszczenie znaku podlega procedurze wprowadzania bądź zmiany organizacji ruchu, którą reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 784). Wobec tego, jeśli wprowadzenie znaku nie ma charakteru doraźnego bądź wyjątkowego (co jest wyraźnie określone w rozporządzeniu), to podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot zarządzający drogą wewnętrzną, co też powinno zostać poprzedzone analizami, a zarazem podlega nadzorowi
i procedurze konsultacyjnej.

Znak B-35
Znak B-35 - Zakaz postoju
Znak B-35
Znak B-36 - Zakaz zatrzymywania się

Zatwierdzenie organizacji ruchu (stanowiące podstawę posadowienia znaku) podlega jednak przede wszystkim zaskarżeniu do sądu administracyjnego (w tym zakresie wskazać należy zwłaszcza uchwałę NSA – składu 7 sędziów – z 26 czerwca 2014 r. I OPS 14/13). Efektem może być stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu.

To też dobra okazja do przypomnienia, jak ważny jest dobry adwokat do spraw drogowych.

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat