W ostatnim poście pisałem że warto mieć obrońcę w postępowaniu karnym: Odzyskaj niewinność! Obrońca w sprawie karnej – apelacja

Jest to możliwe już na etapie zatrzymania, a czasem nawet w ramach przesłuchania w charakterze świadka. Bardzo ważna jest obecność i zaangażowanie obrońcy w sytuacji tymczasowego aresztowania, kiedy jesteś – lub ktoś z Twoich bliskich jest – pozbawiony wolności w trakcie trwania procesu. Wtedy wsparcie obrońcy ma podwójne znaczenie.

Co jednak jeśli nastąpi niekorzystny wyrok i musimy ponieść odpowiedzialność karną?

Czy w tzw. postępowaniu wykonawczym możesz mieć obrońcę?

Oczywiście że tak.

Kodeks karny wykonawczy

§ 8

Art. 8 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (KKW)

W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu.

Co więcej, zgodnie z art. 8 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego:

W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:

1) jest głuchy, niemy lub niewidomy;

2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności;

3) nie ukończył 18 lat;

4)(uchylony)

5) sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.”

W razie gdyby w jednej z powyższych sytuacji skazany nie miał obrońcy z wyboru lub z urzędu, będzie to poważne uchybienie procesowe, które może wiązać się z uchyleniem orzeczenia wydanego w tego typu sprawie.

Z kolei jeśli obrońcę powołuje skazany musi to zostać uwidocznione w treści dokumentu poprzez wskazanie, że jest on upoważniony do działania w całym postępowaniu wykonawczym lub w określonym zakresie, np. w postępowaniu o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Nawet jeżeli skazany miał obrońcę we wcześniejszych stadiach procesu, powinien ustanowić go na nowo (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2008 r.
II AKzw 1068/07).

Obrońca ma prawo do składania w imieniu skazanego licznych wniosków, na przykład:

  • co do przebiegu kary,
  • co do dozoru elektronicznego
  • co do przerwy w karze
  • co do odroczenia wykonania kary
  • co do warunkowego przedterminowego zwolnienia z wykonania reszty kary.

Co więcej, obrońca ma prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu penitencjarnego (art. 161 § 1 KKW), a zatem ma także prawo do udziału w posiedzeniu sądu wyższej instancji (art. 22 § 1 KKW). Oczywistą konsekwencją tego uprawnienia jest obowiązek sądu zawiadamiania ustanowionego obrońcy o terminie posiedzenia, a jednie należyte go zawiadomienie, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. W razie uchybienia temu obowiązkowi orzeczenie podlega uchyleniu (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 7 lutego 2013 r. III KK 444/12).

W każdym przypadku doświadczony i roztropny adwokat ułatwi udział w procesie karnym.