Od dłuższego czasu zgłasza się do mnie wielu cudzoziemców z prośbą o pomoc prawną.

Zgłaszają się z różnymi sprawami:

 • potrzebują porady prawnej,

 • proszą o napisanie umowy,
 • szukają pomocy w sprawach imigracyjnych i dotyczących pobytu,
 • proszą o reprezentację w negocjacjach lub sądzie w sprawie cywilnej,
 • rozwiązują swoje sprawy rodzinne (np. rozwód, opieka nad dzieckiem)

 • mają kłopoty z polskim prawem karnym (a nawet trafiają do aresztu),
 • rozwijają tu firmy i potrzebują obsługi prawnej.

Zagadnienia te są szczególnie trudne gdy w grę wchodzą reguły prawa międzynarodowego.

Dotyczy to obywateli krajów takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i USA, ale również bardzo często krajów Afryki (jak Maroko, Egipt, czy RPA) i Azji (przede wszystkim Japonii, Republiki Korei, Wietnamu i Tajlandii).

Zgłaszają się również obywatele Australii i Nowej Zelandii.

Oni wszyscy potrzebują sprawnego adwokata.

Rozmawiając ostatnio z osobą poszukującą radcy prawnego w Poznaniu dla obcokrajowca
usłyszałem, że nie jest łatwo znaleźć adwokata, który nie tylko biegle komunikuje się po angielsku (w tym zna język prawniczy), ale również potrafi dostrzec i rozumie różnice kulturowe dotyczące klienta.

Dotyczy to np. etykiety obowiązującej w stosunkach międzyludzkich Korei Południowej.

W kancelarii rozumiemy, że gdy pochodzisz z innego kraju a tym bardziej kontynentu i w dodatku w Polsce masz problem prawny, oczekujesz od adwokata nie tylko wiedzy ale i empatii oraz podejścia, które zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Dlatego też stworzyliśmy w naszej kancelarii Dział Międzynarodowy, który oprócz wyspecjalizowanych badań prawnych ściśle współpracuje z biurem tłumacza przysięgłego a zarazem stanowi wsparcie kulturowe i socjologiczne, a w razie potrzeby również psychologiczne dla obywateli innych krajów, którzy szukają prawnika (adwokata, radcy prawnego) w Poznaniu oraz w całej Polsce.

Jeśli potrzebujesz dobrego adwokata lub porady prawnej

W zakresie prawa cywilnego, karnego lub drogowego

Legal assistance for foreigners:

For a long time, many foreigners have been contacting me asking for legal assistance.

They come forward with various issues:

 • they need legal advice,

 • they ask you to write a contract,
 • seek help with immigration and residence matters,
 • ask for representation in negotiations or in court in a civil case,
 • solve their family matters (e.g. divorce, child custody)

 • they have problems with Polish criminal law (and even end up in custody),
 • they are developing companies here and need legal services.

These issues are particularly difficult when the rules of international law are involved.

This applies to citizens of countries such as Germany, Great Britain, the Netherlands and the USA, but also very often to countries in Africa (such as Morocco, Egypt or South Africa) and Asia (primarily Japan, the Republic of Korea, Vietnam and Thailand).

Citizens of Australia and New Zealand are also applying.

They all need an efficient lawyer.

Recently, I was talking to a person looking for a legal advisor in Poznań for a foreigner; I heard that it is not easy to find a lawyer who not only communicates fluently in English (including legal language), but also is able to notice and understand cultural differences regarding the client.

This applies, for example, to the etiquette applicable in South Korean interpersonal relations.

At our law firm www.burtowy.pl, we understand that when you come from another country, let alone another continent, and you have a legal problem in Poland, you expect from your lawyer not only knowledge, but also empathy and an approach that will provide you with a sense of security and psychological comfort.

That is why we have created an International Department in our law firm, which, in addition to specialized legal research, closely cooperates with the sworn translator’s office and at the same time provides cultural, sociological and, if necessary, psychological support for citizens of other countries who are looking for a lawyer (attorney, legal advisor) in Poznań and across Poland.

If you need a good lawyer or legal advice

In the field of civil, criminal or traffic law