Zwrot kosztów niezbędnej, prywatnej opinii rzeczoznawcy motoryzacyjnego przysługuje poszkodowanemu od ubezpieczyciela w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy.

Na tych samych zasadach może się domagać zwrotu również osoba (np. warsztat samochodowy, kancelaria odszkodowawcza), jeśli nabyły roszczenie w drodze umowy cesji.

Dla poszkodowanego taka ekspertyza może być niezbędna zwłaszcza wtedy, gdy nie dysponuje wiedzą lub sprzętem, które pozwalają na ustalenie rozmiaru uszkodzeń pojazdu lub odpowiedzialności bez profesjonalisty.

W przypadku zbycia wierzytelności odszkodowawczej na rzecz warsztatu lub innej firmy, roszczenie o zwrot tych kosztów stanowi integralną część szkody, a w konsekwencji przechodzi na nabywcę.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2 września 2019 r. (sygn. akt III CZP 99/18)