Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale dotyczącej umowy o roboty budowlane (sprawa dotyczyła ok. 300 tys. zł).

W umowie jaką zawarły strony w omawianej sprawie zostały przewidziane m.in.kary umowne obciążające wykonawcę w razie zwłoki w wykonaniu prac oraz kara umowna na wypadek odstąpienia przez wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający.

To ostatnie zastrzeżenie kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie zobowiązania pieniężnego uznano jednak za nieważne na podstawie art. 58 § 1 i 3 k.c. w zw. z art. 483 § 1 k.c.

Sąd Najwyższy uznał bowiem, że nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym.

Uchwała SN (7 sędziów) z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. III CZP 3/19

Nowszym orzeczeniem rozstrzygającym podobną sprawę w oparciu o powyższą uchwałę jest np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2020 r. (IV CSK 579/17).