Mimo, że Sąd Najwyższy często zajmuje niezdecydowaną postawę, sądy powszechne idą pełną parą i orzekają coraz więcej wyroków korzystnych dla kredytobiorców (zwłaszcza „frankowiczów”).

Warto więc przytoczyć kilka orzeczeń z ostatnich miesięcy – które dosyć jednolicie rysują linię orzeczniczą w kierunku nieważności umów i w konsekwencji orzeczenia zwrotu kredytobiorcom kwot należnych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się banku.

Poniżej wyroki wydane na podstawie kredytów indeksowanych do CHF przeciwko Bankowi Millenium S.A., dotyczące umów z 2007 r.

  • wyrokiem z dnia 10 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. IV C 75/20) ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF z grudnia 2007 r. zawarta pomiędzy powodem a pozwanym Bankiem Millennium S.A. jest nieważna w całości, wskutek czego zasądził od pozwanego banku na rzecz powoda należność główną oraz zwrotu kosztów procesu;
  • wyrokiem z dnia 23 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. XII C 721/20) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził od pozwanego na rzecz klientów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  • wyrokiem z dnia 9 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie (sygn. I C 518/20) ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego, indeksowanego do CHF zawartego w 2007 r. w sprawie przeciwko Bank Millenium S.A., a w konsekwencji zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę w CHF oraz oddzielnie w PLN tytułem zwrotu nienależnych świadczeń – a dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę tytułem zwrotu kosztów procesu;

Jest przy tym istotne, że coraz więcej wyroków wydawanych jest bez udziału biegłych, jedynie na podstawie dokumentów oraz zeznań frankowiczów.