Wszyscy wiemy jak krótka jest droga od słów „marznący deszcz”, gołoledź”, „błoto pośniegowe” czy „oblodzenie” do słów „poślizgnięcie”, „upadek” czy też „wypadek” a stąd do złamania, zwichnięcia, uszkodzenia pojazdu a nawet śmierci.

Wszyscy to wiemy, bo ostatnio zima znowu zaskoczyła drogowców.

Czy zarządcy dróg i chodników pozostaną bezkarni?

Oczywiście, że nie!

Odszkodowania za szkodę na oblodzonej drodze – Co o tym mówią przepisy?

Z art. 20 ustawy o drogach publicznych wynika, że

na zarządcy drogi ciąży ogólny obowiązek polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikowi drogi publicznej (tak np. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lipca 2014 r. I CSK 519/13).

Podkreśla się nawet, że ochrona użytkowników przed narażeniem na wypadek jest najważniejszym obowiązkiem zarządców drogi (zwracam na to uwagę także w tej  publikacji, na s. 323, także np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 17 grudnia 2014 r. I ACa 881/14).

Oznacza to, że na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania bieżących robót porządkowych i innych, których celem jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

Odszkodowanie za szkodę na oblodzonej drodze

Zarządcy dróg muszą zatem AKTYWNIE przeciwdziałać zjawiskom atmosferycznym, poprzez:

  • monitorowanie prognozy pogody i przewidywanie opadów / niskich temperatur,
  • zakup bądź najem pojazdów i urządzeń w ilości odpowiedniej do sieci drogowej,
  • natychmiastową reakcję na pojawienie się opadów poprzez zapewnienie obecności pojazdów i substancji antypoślizgowych na terenie zarządzanej przez siebie sieci drogowej.

  • o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowania za szkodę na oblodzonym chodniku

Za chodnik przylegający do nieruchomości odpowiada natomiast właściciel nieruchomości, czyli również wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów z pewnością pomoże dobry adwokat