Dzisiaj trzeci artykuł z serii „Odzyskaj uprawnienia”.

Czego będzie dotyczył?

Nowych przepisów, które weszły w życie 14 marca 2024 r. i dotyczą „konfiskaty pojazdu”.

Dokładnie chodzi o specyficzny mechanizm prawny zwany „przepadkiem pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym”.

Niektóre spostrzeżenia na ten temat sformułowałem w wypowiedzi z 11 marca dla Radia Zet oraz – szerzej – w ramach komentarza dla Business Insider:

Temat jest niezwykle interesujący i zawiły, a także bardzo istotny praktycznie – dlatego też omówię go w dwóch częściach. W pierwszej części przedstawię zarys samej instytucji, a w drugiej wybrane elementy możliwej argumentacji dla obrony przed konfiskatą.

Jak brzmią przepisy które regulują „konfiskatę pojazdu”?

  • Przede wszystkim jest to art. 44b Kodeksu karnego, zgodnie z którym „§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.” Do „wypadków wskazanych w ustawie” należą przede wszystkim art. 178 § 3 Kodeksu karnego oraz art. 178a § 5 Kodeksu karnego.

    Ten pierwszy przepis mówi o tym, że w razie skazania sprawcy za przestępstwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, niebezpieczeństwa katastrofy bądź wypadku komunikacyjnego sąd może orzec przepadek pojazdu – a orzeka go, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

  • Przepis drugi mówi o tym, że Sąd orzeka przepadek pojazd w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości – chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.

Zasady skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu są zatem mieszane, ponieważ z jednej strony należy spełnić kryteria formalne –  a mianowicie orzeczenie o skróceniu może nastąpić po upływie połowy okresu, na który je orzeczono a zarazem środek karny był wykonywany przynajmniej przez rok, a z drugiej strony sąd musi dojść do przekonania, że skazany przestrzegał porządku prawnego.

Co ciekawe, jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

W niektórych przypadkach Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

W związku z wprowadzeniem nowych przepisów zmieniły się również niektóre przepisy Kodeksu postępowania karnego, które dotyczą zabezpieczenia oraz regulują uprawnienie dla Policji do tymczasowego zajęcia pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w czasie popełnienia przestępstwa.

Przepadek to środek bardzo dolegliwy a jednocześnie mechanizm regulowany kontrowersyjnymi przepisami. W razie ryzyka zastosowania go warto skorzystać z pomocy obrońcy!

Porady prawne w zakresie prawa ruchu drogowego

W razie problemów pomoże dobry adwokat

Zobacz także inne artykuły: