Sprawy rodzinne to jedna z głównych specjalizacji naszej kancelarii – dlatego będę o nich co jakiś czas pisał (poprzednio np. tu: Alimenty wsteczne). Łatwiej jest potem i mi i Wam, gdy sami możecie doczytać i wiele rzeczy zrozumieć. To rodzi wiele celnych pytań.

Podział majątku wspólnego w sprawach rozwodowych

Kiedy może mieć miejsce?

Przede wszystkim aby dzielić majątek musi istnieć majątek wspólny, a do tego potrzebne jest zawarcie małżeństwa, ponieważ związek partnerski (związek wolny czy też konkubinat) nie powodują powstania majątku wspólnego. Mogą jedynie – ale nie muszą – prowadzić do powstania współwłasności ułamkowej (o niej mowa w art. 195 – 221 Kodeksu cywilnego).

Jeśli jednak zawarliście małżeństwo i nie ustanowiliście rozdzielności majątkowej (czyli nie zawarliście tzw. intercyzy – umowy majątkowej małżeńskiej) to zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa).

Obejmuje ona co do zasady wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub nawet przez jednego z nich (majątek wspólny).

Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową oraz rzeczy i prawa określone w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Rozwód a podział majątku – ogólnie

Rozwód – podział majątku wspólnego małżonków

Majątek wspólny trwa aż do czasu:

  • rozwodu
  • separacji
  • śmierci jednego z małżonków
  • ustanowienia umownego ustroju majątkowego
  • wyroku ustanawiającego przymusową rozdzielność majątkową.

Po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej strony mają prawo podzielić majątek.

Co ciekawe, zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już w sprawie o rozwód można majątek wspólny podzielić – co znajdzie odzwierciedlenie w wyroku rozwodowym – jeśli tylko wniosek o podział jest na tyle jasny, że nie przedłuży postępowania rozwodowego.

W innym przypadku należy złożyć odrębny wniosek.

Uwaga! Inaczej niż w sprawie o rozwód którą zawsze rozpatruje sąd okręgowy, w sprawie w której jedynym tematem jest podział majątku wspólnego po rozwodzie właściwy będzie sąd rejonowy.

W razie problemów rozwodowych oraz w sprawach związanych z podziałem majątku

z pewnością pomoże dobry adwokat.

Foto: rawpixel.com