Od czego zacząć wpis na temat podziału majątku po rozwodzie? Może od tego, że majątek wspólny powstanie wtedy, kiedy małżonkowie posiadali wspólność ustawową to powstanie. Może to trwać przez całe małżeństwo lub przez część. Dlaczego? Ponieważ można to modyfikować umową między małżonkami (tzw. intercyza). Czasem też przymusowo zaingeruje sąd.

Jeśli majątek powstał, po rozwodzie wspólność automatycznie ustaje.

Majątek trzeba podzielić.

Można także podzielić majątek przed rozwodem – właśnie po dobrowolnym, umownym ustanowieniu rozdzielności majątkowej. To jednak na marginesie głównego wątku.

Po ustaniu wspólności majątkowej, nadal pozostają oczywiście majątki osobiste każdego z małżonków (art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), ale o tym napiszę w odrębnym wpisie.

orzeczenie separacji i separacja - ogólnie

Niezależnie od tego, czy podział nastąpi sądownie czy na bazie umowy, główne sposoby są trzy:

  • podział fizyczny,

  • przyznanie własności jednej z osób,
  • sprzedaż i podział uzyskanej ceny.

Podział fizyczny

to po prostu ustalenie które przedmioty faktycznie przypadną komu. Jeśli małżonkowie posiadali np. dwa auta, to podział fizyczny może polegać na przyznaniu po jednym aucie każdemu z małżonków (np. Mercedesa otrzyma żona a Lexusa otrzyma mąż).

Podział fizyczny może dotyczyć również nieruchomości (np. poprzez wstawienie ściany działowej czy wyodrębnienie w domu dwóch lub więcej samodzielnych lokali), jednak częściej obejmuje rzeczy ruchome.

Przyznanie własności jednej z osób

najczęściej dotyczy tego, co trudno podzielić między małżonków w oparciu o podział fizyczny, bądź jeśli przemawiają za tym inne istotne argumenty (np. jedno z małżonków zamieszkuje w domu z dziećmi, a drugie wyprowadziło się i ma inne miejsce zamieszkania). Najczęściej przyznanie własności wiąże się ze spłatą drugiego małżonka.

Trzeci sposób to sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej z licytacji.

Warto pamiętać, że zarówno umowa, jak i – zwłaszcza – orzeczenie sądowe o podziale majątku, bierze pod uwagę cały majątek małżonków (tj. wszystkie aktywa, ale nie np. kredyty, które są pasywami; te trzeba regulować oddzielnie, na przykład bezpośrednio z bankiem). Wobec tego sąd spogląda kompleksowo na listę przedmiotów wchodzących w skład majątku i może tak ustalić podział, aby całość była sprawiedliwa i nie krzywdziła żadnego z małżonków.

Sprawy te należą do najbardziej skomplikowanych i dlatego rekomendowany jest udział adwokata.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej

W sprawach związanych z podziałem majątku z pewnością pomoże dobry adwokat.

Foto: rawpixel.com