Podstawowe są trzy rzeczy:

(tak: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019)

  • wyrządzenie szkody,

  • zdarzenie (fakt), z którego wystąpieniem ustawa łączy powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej po stronie określonych podmiotów,
  • istnienie adekwatnego związku przyczynowego między szkodą a zaistniałym zdarzeniem (faktem).

Katalog zdarzeń stanowiących wyrządzenie szkody jest nieograniczony – może to być wypadek drogowy, lotniczy, wodny czy górniczy, może to być naruszenie dóbr osobistych albo pobicie.

Szkodą jest każdy uszczerbek, który dotyczy poszkodowanego, zarówno w sferze majątkowej, jak i niemajątkowej (krzywda).

Powszechne jest rozróżnienie na szkodę na osobie i na mieniu.

Szkoda na mieniu

dotyczy bezpośrednio uszczerbku w majątku poszkodowanego (zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej bądź nieruchomości, konieczność poniesienia określonych wydatków), zaś szkoda na osobie dotyczy bezpośrednio osoby poszkodowanego i związana jest z takimi wartościami, jak zdrowie (ból fizyczny, ujemne przeżycia psychiczne), nietykalność cielesna ( tak: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019).

Szkoda na osobie

niejednokrotnie jest przyczyną powstania uszczerbku w mieniu poszkodowanego w postaci: konieczności pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, w tym sprzętu rehabilitacyjnego, utraty zarobków bądź ich znacznego obniżenia, trwałej bądź przejściowej utraty zdolności do pracy.

Szkoda o charakterze majątkowym

może przybierać postać szkody rzeczywistej (damnum emergens), tj. określonej straty w majątku poszkodowanego (zmniejszenie się aktywów lub zwiększenie się pasywów) lub szkoda taka może obejmować utratę korzyści (lucrum cessans), które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Oznacza to niepowiększenie się aktywów mimo obiektywnych prognoz ich uzyskania (tak: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019).

Jeśli te kryteria są spełnione, można rozważać przyznanie odszkodowania.

Jeśli potrzebujesz dobrego adwokata lub porady prawnej

W zakresie prawa cywilnego, karnego lub drogowego